٫آیا میدانید که …. یک ‌چهارم استخوان های بدن، در پا قرار دارد؟!.
۲٫آیا میدانید که …. رشد کودک در بهار بیشتر است؟!.
۳٫آیا میدانید که …. حلزون ها می‌توانند سه سال بخوابند؟!.